REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

PREAMBULA

 

 1. Reklamačný poriadok spoločnosti:

 

Názov spoločnosti:                                 NS-PRO s.r.o.

Sídlo:                                                      Vrádište 277, 908 49 Vrádište

IČO:                                                        52710963

DIČ:                                                        2121124984

IČ DPH:                                                  SK2121124984

Zapísaná v:                                            Obchodný register Okresného súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T

Adresa elektronickej pošty:                   info@ns-pro.sk

       Telefonický kontakt:                        +421 950 704 083, +421 951 267 918

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 

 1. Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád diela. Predmetom diela je predovšetkým úprava nehnuteľnej veci, tj. inštalácia výrobkov realizovaných Zhotoviteľom, a to najmä zimných záhrad, hliníkových systémov, pergol a ďalších doplnkov podobného charakteru. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
 2. Termín „Spotrebiteľ“ a/alebo „Objednávateľ“ označuje fyzickú osobu spotrebiteľa, ktorá so zhotoviteľom uzatvorila  zmluvu  o  dielo,  na  základe  ktorej  si  u  zhotoviteľa  objednala  vykonanie  diela  a zaviazala sa dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu za dielo, ako aj právnych nástupcov tejto osoby. Spotrebiteľ je podľa § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Termín „dielo“ označuje dielo, ktoré je objednávateľom objednané a zaplatené a zhotoviteľom zhotovené na základe podmienok dojednaných medzi nimi navzájom v uzavretej zmluve o dielo.
 4. Termín „časť  diela“  označuje  samostatný  funkčný celok jednotlivo dodávaný zhotoviteľom v rámci čiastočnej (postupnej) dodávky diela.
 5. Termín „zmluva“ a/alebo „zmluva o dielo“ znamená písomnú zmluvu o dielo uzatvorenú medzi zhotoviteľom a objednávateľom a/alebo zmluvu uzatvorenú na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a záväznej objednávky objednávateľa, na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo  a  objednávateľ  sa  zaviazal  toto  dielo  prevziať  a  zaplatiť  zaň  zhotoviteľovi  cenu  za    Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa, reklamačný poriadok zhotoviteľa a  špecifikácia  –  cenová  ponuka.
 6. Termín „VOP“ označuje všeobecné zmluvné podmienky zhotoviteľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 

 

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na dielo/časť diela dodané a/alebo inštalované zhotoviteľom.
 2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú  zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 3. Tento Reklamačný poriadok je dostupný na webovej Zhotoviteľa stránke ns-pro.sk.

 

I.    NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 

 1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku len na dielo/časť diela a na inštaláciu diela/časti diela, ktoré vykazuje vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane objednávateľa a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry/faktúr vystavených  zhotoviteľom na úhradu celkovej resp. čiastočnej ceny za dielo/časť diela v zmysle Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dodané dielo/časť diela a/alebo nainštalované dielo/časť  diela  pri  prevzatí objednávateľom  a  za  vady,  ktoré  sa  vyskytnú  po odovzdaní diela/časti diela v záručnej dobe.
 • Počas záručnej doby má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady po oznámení vád objednávateľom zhotoviteľovi. Za účelom preukázania, že reklamované dielo/časť  diela bolo zhotovené a/alebo nainštalované zhotoviteľom, je objednávateľ povinný predložiť zhotoviteľovi pri reklamácii,  záručný  list  a  doklad  o  zaplatení  spolu  s  dodacím  listom, resp. písomným preberacím listom, ak takýto bol vydaný zhotoviteľom objednávateľovi.
 1. Ak dielo/časť  diela  alebo  inštalácia  diela/časti  diela vykazuje vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu:
 • písomne na adrese sídla Zhotoviteľa Vrádište 277, 908 49 Vrádište,
 • emailom na adresu Zhotoviteľa: info@ns-pro.sk
  1. Žiadosť o reklamáciu musí obsahovať: meno a adresu objednávateľa, popis a charakteristiku vady diela/časti diela, fotografiu vady diela/časti diela, dátum a podpis objednávateľa.
  2. Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti diela u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu odo dňa ich zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak objednávateľovi zaniká právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady diela/časti diela. Objednávateľ musí byť súčinný za účelom vybavenia reklamácie, najmä vpustiť zástupcu spoločnosti na obhliadku a na odstránenie vady.
 • Objednávateľ si uplatňuje reklamáciu vád diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti  diela u zhotoviteľa alebo u jeho zamestnanca povereného vybavovaním reklamácií.
 • Zhotoviteľ rozhodne o opodstatnenosti reklamácie diela/časti diela alebo montáže diela/časti diela ihneď, v  zložitejších  prípadoch  do  10  pracovných dní od uplatnenia  reklamácie  a  v  odôvodnených  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu diela/časti  diela  a/alebo vykonanej inštalácie diela/časti diela, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia  reklamácie.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu  vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie bez toho, aby bola táto vybavená v lehote podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
 1. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi pri uplatnení reklamácie diela/časti diela doklad o vykonaní reklamácie diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti diela, v ktorom budú presne označené objednávateľom reklamované vady diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti diela a čas uplatnenia reklamácie objednávateľom.
 2. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol zhotoviteľom v čase uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za  ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť. Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku  na vady, ktoré vznikli z iných dôvodov ako dôvodov na strane zhotoviteľa v čase  omeškania objednávateľa s prevzatím diela.
 3. Pri použitých veciach nezodpovedá zhotoviteľ za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá zhotoviteľ za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia ce

 

II. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 

 1. Nárok na uplatnenie záruky u zhotoviteľa objednávateľom zaniká, v prípade ak bola vada spôsobená z dôvodov na strane objednávateľa, a to najmä:
 2. mechanickým poškodením diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti diela objednávateľom alebo inou treťou osobou;
 3. poškodením diela/časti diela pri preprave vlastným dopravným prostriedkom objednávateľa  alebo  tretej  osoby poverenej objednávateľom;
 4. užívaním diela/časti  diela  v  podmienkach,  ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu a podmienkam, v  ktorých je možné dielo/časť diela použiť podľa poučenia o použití diela vykonaného  zhotoviteľom;
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o dielo/časť diela;
 6. poškodením diela/časti diela nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;
 7. neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 8. nekvalitným pripravením podkladov pre inštaláciu diela/časti diela.
 9. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. zásahom k tomu neoprávnenej osoby,
 11. poškodením diela/časti diela, ktoré si objednávateľ spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou inštaláciou diela/časti diela,
 12. násilným poškodením diela/časti diela alebo inštalácie diela/časti diela.

 

III.            DĹŽKA ZÁRUKY

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. V prípade bioklimatických pergol je záručná doba 5 rokov na hliníkovú konštrukciu. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom a v prípade odovzdávania časti diela odo dňa odovzdania časti diela zhotoviteľom, resp. odo dňa keď si objednávateľ nesplnil povinnosť prevziať dielo/časť diela od zhotoviteľa. Čas od uplatnenia práva zo záruky objednávateľom až do vykonania opravy zhotoviteľom alebo ním poverenej osoby sa do záručnej doby nepočíta.
 2. V prípade výmeny diela/časti diela za nové dielo/novú časť diela alebo novej inštalácie diela/časti diela, dostane objednávateľ doklad, na ktorom bude uvedený čas výmeny diela/časti diela a prípadné ďalšie reklamácie diela/časti diela sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a toto reklamačného dokladu. V prípade výmeny diela/časti diela za nové dielo alebo v prípade novej inštalácie diela/časti diela začne plynúť záručná doba znovu od odovzdania nového diela alebo novej inštalácie diela/časti diela, ale iba na nové dielo/nové časti diela alebo novú inštaláciu diela/časť diela. Na prevzatie nového diela/novej časti diela a/alebo novej montáže diela/časti diela sa uplatňujú primerane ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok týkajúce sa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
 • Zhotoviteľ môže objednávateľovi poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky uvedenej v tomto článku, pričom podmienky a rozsah záruky určí zhotoviteľ v záručnom liste.

 

 

IV.             CENNÍK OPRÁV

 

 1. Všetky právom uplatnené vady v rámci záručnej doby budú zo strany zhotoviteľa odstránené bezplatne.
 2. Za reklamáciu diela/časti diela a/alebo inštalácie diela/časti diela nie je zhotoviteľ oprávnený si účtovať náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s  reklamáciou objednávateľa.
 • Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie reklamácie resp. odstránenia reklamovaných vád, najmä zhotoviteľovi umožniť prístup k reklamovanému dielu /časti diela, poskytnúť mu pripojenia na elektrickú energiu a poskytnúť mu informácie o vzniknutej vade. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti je objednávateľ povinný znášať všetky náklady, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti zhotoviteľovi vzniknú, najmä však náklady s opätovným vycestovaním zhotoviteľa do miesta, kde sa reklamované dielo/časť diela nachádzajú, ako aj náhradu za stratu času, čo predstavuje čas výjazdu zo sídla zhotoviteľa, čas strávený u objednávateľa (v mieste, kde sa reklamované dielo/časť diela nachádza) až do času príjazdu pracovníka zhotoviteľa späť do sídla zhotoviteľa.

 

V. SPôSOB VYKONANIA REKLAMÁCIE

 

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, je zhotoviteľ povinný vadu bezplatne odstrániť.
 2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohlo byť dielo/časť diela alebo inštalácia diela/časti diela riadne užívané ako bez vady, zhotoviteľ vybaví reklamáciu:
 3. výmenou diela/časti diela za dielo/časť diela iné/ú funkčne rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vykoná novú inštaláciu diela/časti diela alebo
 4. vystavením dobropisu na vadné dielo/časť diela alebo vadnú inštaláciu diela/časť diela alebo
 5. poskytnutím zľavy, ak sa dá dielo/časť diela používať, aj napriek tomu, že má vadu.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec (dielo/časť diela) mohla riadne užívať ako vec (dielo/časť diela) bez vady, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád objednávateľ nemôže vec (dielo/časť diela) riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci (diela/časti diela) podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.
 1. Zhotoviteľ je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie takýmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená.

 

VI.             ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
 2. Zhotoviteľ si vyhadzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je platný pre konkrétnu zmluvu o dielo v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy.
 • Tento reklamačný poriadok platí po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu založeného zmluvou o dielo a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
 1. V prípade, že má Objednávateľ status podnikateľa, zodpovednosť za vady diela/časti diela, inštalácie diela/časti diela sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.