Všeobecné obchodné podmienky

 

PREAMBULA

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti:

 

Názov spoločnosti:                                 NS-PRO s.r.o.

Sídlo:                                                      Vrádište 277, 908 49 Vrádište

IČO:                                                                      52710963

DIČ:                                                                      2121124984

IČ DPH:                                                              SK2121124984

Zapísaná v:                                                        Obchodný register Okresného súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T

Adresa elektronickej pošty:                    info@ns-pro.sk

       Telefonický kontakt:                         +421 951 267 918

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) Zhotoviteľa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) vzniknuté v súvislosti alebo na základe potvrdenia objednávky alebo zmluvy uzavretej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, uzatvorené medzi Zhotoviteľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Objednávateľ“). V prípade, že je Objednávateľ podnikateľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ustanoveniami zák. č 513/1993 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, vzťahujúce sa na podnikateľov. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na predzmluvnené činnosti, teda na rokovania o uzavretí zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
 2. Objednávateľ sa považuje za podnikateľa v prípade, že ide o právnickú osobu. V prípade, že je Objednávateľom fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).
 3. Aktuálne znenie obchodných podmienok je k dispozícii na internetovej adrese www.ns-pro.sk . Dodávky, plnenia a ponuky Zhotoviteľa sa realizujú na základe týchto obchodných podmienok a odchýlky od týchto obchodných podmienok sú účinné len vtedy, keď ich Zhotoviteľ písomne potvrdí v rámci potvrdenia objednávky či uzatvorenej zmluvy.
 4. Znenie obchodných podmienok môže Zhotoviteľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok.
 5. Na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na svoje náklady, na vlastné riziko a nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi cenu Diela, a to všetko za podmienok uvedených v Zmluve alebo v Potvrdenej objednávke podľa týchto obchodných podmienok. Konkrétnu špecifikáciu Diela obsahuje Zmluva či Potvrdenie objednávky. Predmetom Diela je spravidla úprava nehnuteľnej veci, tj. inštalácia výrobkov realizovaných Zhotoviteľom, a to najmä zimných záhrad, hliníkových systémov, pergol a ďalších doplnkov podobného charakteru.
 6. Úpravou nehnuteľnej veci sa rozumie úplné, funkčné a bezchybné vykonanie všetkých stavebných a montážnych prác a konštrukcií, vrátane dodania potrebných materiálov a zariadení potrebných pre riadne dokončenie Diela. Ďalej vykonanie všetkých činností súvisiacich s dodaním stavebných prác a konštrukcií, ktorých prevedenie je pre riadne dokončenie Diela nevyhnutné, vrátane koordinačnej a kompletizačnej činnosti stavby.

 

I.   Vykonanie objednávky a vznik zmluvy

 

 1. „Dopyt“ – Každý Dopyt Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, je spravidla (doručovaný) elektronicky (e-mailom) alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na internetovej stránke Zhotoviteľa www.ns-pro.sk či písomne na kontaktnú adresu Zhotoviteľa.
 2. „Nezáväzná Ponuka“ – Na základe Dopytu Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa vypracovaná nezáväzná písomná Ponuka.
 • „Obhliadka“ – Po akceptácií nezáväznej cenovej ponuky, vykoná Zhotoviteľ so súhlasom Objednávateľa, obhliadku nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorou má Zhotoviteľ vykonať dielo. Obhliadka je vykonávaná za účelom bližšej špecifikácie predmetu Diela a vyhotovenia relevantnej cenovej ponuky.
 1. „Cenová ponuka“ – Na základe zistených skutočností po vykonaní obhliadky zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi cenovú ponuku. Cenová ponuka je Objednávateľovi zaslaná elektronickým spôsobom.
 2. „Objednávka“ – V prípade súhlasu Objednávateľa s touto cenovou ponukou, zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi už záväznú Objednávku.
 3. „Potvrdenie objednávky“ – V prípade akceptácie Objednávky zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľom vyhotovené Potvrdenie objednávky (príp. Návrh zmluvy, kde môžu byť ešte spresnené parametre Diela), pričom toto Potvrdenie objednávky, popr. návrh zmluvy, je následne zaslané Objednávateľovi. Obsah Potvrdenia objednávky je pre obe zmluvné strany úplne záväzný až od okamihu doručenia Potvrdenia objednávky Objednávateľovi, popr. až podpisom zmluvy zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 • Dopyt Objednávateľa, Nezáväzná Ponuka a Cenová ponuka zo strany Zhotoviteľa sú považované iba za predzmluvné rokovania, ktoré nemajú voči stranám právne účinky.
 • Nezáväzný dopyt môže byť objednávateľom zrealizovaný aj prostredníctvom formulára uvedeného na internetovej stránke Zhotoviteľa ns-pro.sk.
 1. Platba“ za výjazd spojený s obhliadkou nehnuteľnosti – V prípade, ak po vykonaní obhliadky nehnuteľnosti Objednávateľ odmietne akceptovať Zhotoviteľom vypracovanú a zaslanú cenovú ponuku v plnom rozsahu, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa primeranú finančnú náhradu za výjazd spojený s vykonaním obhliadky nehnuteľnosti (ďalej len „výjazd“). Cena za výjazd je 1,44,-eur/km s DPH (slovom jedno euro štyridsaťštyri centov s DPH), pričom výpočet kilometrov začína od miesta podnikania Zhotoviteľa (Vrádište 277, 908 49 Vrádište) po miesto vykonania Obhliadky zadané Objednávateľom. Súčasťou finančnej náhrady za výjazd spojený s obhliadkou nehnuteľnosti sú náklady spojené s prepravou a čas strávený zameriavaním a následným vyhotovovaním Cenovej ponuky. Minimálna cena výjazdu v tomto prípade predstavuje 25,-€ s DPH (slovom dvadsaťpäť eur s DPH). V prípade, ak po vykonaní Obhliadky nehnuteľnosti Objednávateľ akceptuje Zhotoviteľom vypracovanú a zaslanú Cenovú ponuku, je finančná náhrada za výjazd spojený s vykonaním obhliadky súčasťou Cenovej ponuky aj s prípadnou poskytnutou zľavou.
 2. Za neakceptovanie Cenovej ponuky sa považuje aj márne uplynutie času, po ktorý bola cenová ponuka platná.
 3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom dochádza v týchto prípadoch:
 • Doručením Potvrdenia objednávky Objednávateľovi,
 • Podpisom písomnej zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

Uzatvorením zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa tohto odseku obchodných podmienok vzniká právne záväzkový vzťah (ďalej tiež spoločne len „Zmluva“).

 • Potvrdenie objednávky alebo Zmluva určuje predmet plnenia (Dielo) a musí obsahovať najmä uvedené parametre: špecifikáciu Objednávateľa, názov výrobku a technickú špecifikáciu, cenové dojednanie, platobné podmienky, kontaktnú osobu, telefónne spojenie, e-mail, termín inštalácie výrobku Zhotoviteľom u Objednávateľa, ako aj presnú adresu, na ktorej má byť dielo vykonané. Všetky prípadné zmeny a doplnenia objednávky nad rámec Potvrdenia objednávky alebo Zmluvy vyžadujú schválenie Zhotoviteľa písomnou formou.

 

II. Predmet plnenia, predmet diela

 

 1. Prípadné zmeny v predmete Diela budú Zhotoviteľom vykonané len na základe písomného dodatku k Zmluve. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na dodatku, postupuje Zhotoviteľ pri uskutočňovaní prác a dodávok podľa pôvodnej zmluvy; ak nemôže Zhotoviteľ vzhľadom k charakteru požadovanej zmeny pokračovať v prácach, predlžuje sa termín plnenia o dobu rokovania o dodatku k Zmluve.
 2. Objednávateľ potvrdzuje, že Zhotoviteľovi oznámil všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na realizáciu Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

 

III.             POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA PRI VYKONANÍ DIELA

 

 1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami, najmä stavebnými, bezpečnostnými, hygienickými a ekologickým.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko, na ktorom bude prebiehať realizácia Diela v súlade so Zmluvou.
 • Zhotoviteľ je povinný konať ako nezávislý podnikateľ realizujúci Zmluvu. V súlade so zmluvou je Zhotoviteľ výlučne sám zodpovedný za spôsob, ktorým sa Dielo realizuje. Všetci zamestnanci, zástupcovia alebo subdodávatelia podliehajú vedeniu Zhotoviteľa a nie sú považovaní za zamestnancov Objednávateľa a nič, čo je obsiahnuté v Zmluve alebo akejkoľvek dohode dohodnutej Zhotoviteľom so zamestnancami, zástupcami alebo subdodávateľmi, sa nesmie vykladať ako priamy zmluvný vzťah medzi týmito zamestnancami, zástupcami alebo subdodávateľmi na strane jednej a Objednávateľom na strane druhej.
 1. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonávanie určitých stavebných prác, služieb a dodávok svojich subdodávateľov.
 2. V prípade, že Zhotoviteľ použije na vykonávanie Diela inú osobu, než ktorá je v zamestnaneckom pomere u Zhotoviteľa, zodpovedá za vykonanie Diela touto treťou osobou rovnako, ako by ho vykonával sám.
 3. Pred vykonávaním prác si Zhotoviteľ spravidla vykoná overenie skutočností a zameranie výrobkov na stavbe, odsúhlasenie technického, konštrukčného, farebného riešenia Objednávateľom.

 

 • Uzatvorením zmluvného vzťahu Objednávateľ prehlasuje, že sa zoznámil s prevedením konštrukcie, považuje ju za kompletnú a dostatočnú na riadne vykonanie Diela s tým, že zároveň prehlasuje, že nebude voči Zhotoviteľovi uplatňovať žiadne náklady vyplývajúce z titulu prípadných rozdielov medzi Ponukou Zhotoviteľa, uvedenými podkladmi a skutočným prevedením Diela, ktoré bude výsledkom plnenia Zhotoviteľa podľa uzatvorenej zmluvy.

 

 • Zhotoviteľ je zodpovedný za zachovanie predpísaných vlastností Diela po stanovenú záručnú dobu.

 

 

IV.              Súčinnosť objednávateľa

 

 1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie Diela. Rozsah súčinnosti Objednávateľa bude stanovený v závislosti na konkrétnom predmete zmluvy.
 2. Termín dokončenia diela je závislý na riadnom a včasnom splnení súčinnosti Objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutej súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Ak nedôjde medzi stranami k inej dohode, predlžuje sa termín dokončenia diela o dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím jeho súčinnosti.
 • Súčinnosťou Objednávateľa sa rozumie najmä:
 • Príprava staveniska a stavby pre vykonanie Diela, podľa pokynov Zhotoviteľa;
 • Sprístupnenie staveniska a stavby pre vykonanie Diela;
 • Informovanie Zhotoviteľa o stave nehnuteľnej veci, na ktorej má byť Dielo realizované, ďalej o skutočnostiach dôležitých pre prijatie bezpečnostných opatrení zo strany Zhotoviteľa, ako aj o možných rizikách, ktoré pri vykonávaní Diela hrozia;
 • Poskytnutie Zhotoviteľovi prístup k elektrickému zdroju, v prípade potreby k iným zdrojom energie;
 1. Ak akékoľvek údaje, informácie alebo dáta odovzdané Objednávateľom nebudú dostatočné alebo kompletné a úplné pre vykonanie Diela, nie je povinnosťou Zhotoviteľa obstarať si chýbajúce údaje, informácie alebo dáta, ale dané je povinnosťou Objednávateľa.

 

V.  STAVENISKO

 

 1. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a nadbytočný odpad bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Objednávateľ nie je oprávnený brániť Zhotoviteľovi alebo osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, v prístupe na stavenisko.
 • Po dokončení a odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do piatich dní stavenisko vypratať.

 

VI.              DODANIE ZHOTOVENÉHO DIELA

 

 1. Zhotoviteľ vykonáva Dielo u Objednávateľa alebo na mieste určenom Objednávateľom, ktoré je uvedené v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve.
 2. O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný a podpísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých je jedno vyhotovenie určené Objednávateľovi a jedno Zhotoviteľovi.
 • Povinným obsahom protokolu sú:
 • údaje o Zhotoviteľovi a Objednávateľovi;
 • opis Diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia;
 • termín, od ktorého začína plynúť záručná doba;
 • prehlásenie Objednávateľa, či Dielo preberá alebo nepreberá,
 1. Ak obsahuje Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, akékoľvek vady alebo nedorobky, musí protokol obsahovať:
 • súpis zistených vád a nedorobkov;
 • dohodu o spôsobe a termínoch ich odstránenia, prípadne o inom spôsobe urovnania;
 • dohodu o sprístupnení Diela alebo jeho častí Zhotoviteľovi za účelom
 • odstránenia vád alebo nedorobkov.
 1. Záručná doba na Dielo začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Ak nedôjde medzi oboma zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vád a nedorobkov, potom platí, že vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

 

 1. Ak to umožňuje povaha Diela, možno dielo odovzdávať aj po takých častiach, ktoré samy o sebe sú spôsobilé na použitie a ich užívanie nebráni dokončeniu zvyšných častí Diela. Pre odovzdávanie Diela po častiach platí, že každá časť bude odovzdávaná a preberaná samostatne z danej časti Diela, kde platia všetky ustanovenia obdobne.

 

 • Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s Objednávateľom, vykonať Dielo aj čiastočne a Objednávateľ je povinný čiastočné plnenie prevziať a uhradiť čiastočnú cenu Diela, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.

 

 • V prípade, že sa Objednávateľ cez riadne vyzvanie a bez závažného dôvodu nedostaví k prevzatiu Diela, prípadne odovzdávacie a preberacie konanie iným spôsobom zmarí, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady jemu vzniknuté pri neúspešnom odovzdávacom a preberacom konaní. Objednávateľ potom nesie aj náklady na organizáciu opakovaného konania. Ak sa Objednávateľ nedostaví ani na opakované prijatie a odovzdanie Diela, má sa za to, že Dielo je dokončené riadne bez chýb a nedorobkov a je odovzdané a prevzaté dňom opakovaného odovzdania.

 

VII.           CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu, ktorá je dohodnutá v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve a to jedným z dohodnutých spôsobov, prípadne ich kombináciou, ktorými sú najmä:
 • Úhradou zálohy za cenu Diela na základe požiadavky na zálohu v hotovosti alebo bezhotovostne na účet Zhotoviteľa;
 • Úhradou ceny Diela v hotovosti;
 • Úhradou ceny Diela bezhotovostne na účet Zhotoviteľa;
 1. Cena Diela je platná po celú dobu vykonávania Diela až do jeho ukončenia. Jej výšku je možné meniť len za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 • Zmena dohodnutej ceny je možná len:
 • ak v priebehu realizácie Diela, po podpise zmluvy dôjde k zmenám sadzieb DPH alebo k zmenám iných daňových predpisov vplývajúcich na cenu Diela;
 • ak Objednávateľ bude požadovať aj vykonanie iných prác alebo dodávok, než tých, ktoré boli predmetom potvrdenia objednávky alebo ak Objednávateľ vylúči niektoré práce alebo dodávky z predmetu plnenia;
 • ak Objednávateľ bude požadovať inú kvalitu alebo druh dodávok, než tú, ktorá bola určená v potvrdení objednávky;
 • ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k predĺženiu termínu dokončenia Diela;

Ak nastane niektorá z vyššie uvedených podmienok, za ktorých je možná zmena dohodnutej ceny je Zhotoviteľ povinný vykonať výpočet zmeny ponúkanej ceny a predložiť ju Objednávateľovi k písomnému odsúhlaseniu.

 

 1. Pri bezhotovostnej úhrade sa považuje cena Diela za riadne a včas zaplatenú, ak bude príslušná suma zodpovedajúca vyúčtovanej sumy v plnej výške pripísaná v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného na faktúre najneskôr posledný kalendárny deň uvedenej lehoty splatnosti.

 

 1. V prípade ukončenia zmluvy na strane Objednávateľa a vrátenie Diela späť Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený ponížiť čiastku pre vrátenie, uhradenú Objednávateľom o takú sumu, o ktorú sa znížila hodnota predmetného Diela.

 

 1. Po dokončení, odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti bude Zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť vystavenej faktúry je stanovená na 7 dní od dátumu jej vystavenia, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 

 • Faktúra bude obsahovať obvyklé náležitosti platné pre platobný styk v Slovenskej republike.

 

 • Objednávateľ udelil uzavretím Zmluvy Zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu daňových dokladov v elektronickej podobe , elektronickou cestou na email Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z o dani zpridanej hodnoty, v platnom znení. Elektronicky vyhotovené faktúry sú zmluvnými stranami považované za faktúry plnohodnotné.

 

 1. Ak nedôjde k úhrade faktúry v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade, budú Objednávateľovi doručené výzvy – upomienky a následne dôjde k vymáhaniu nezaplatených súm. Úroky z omeškania, náklady na upomienky a náklady na vymáhanie môžu byť Objednávateľovi fakturované. Objednávateľ sa zaväzuje tieto faktúry uhradiť.

 

 1. Reklamácia Diela zo strany Objednávateľa neoprávňuje sama o sebe Objednávateľa na nezaplatenie vystavenej faktúry v riadnom termíne.

 

 1. V prípade, že Objednávateľ neuhradí do dátumu splatnosti zálohovú faktúru vystavenú Zhotoviteľom, Zhotoviteľ nie je povinný začať Dielo vykonávať.

 

 • Ak sa vyskytnú na Diele prípadné práce „naviac“ či „menej“ práce, budú prerokované a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami výhradne formou dodatku k Zmluve alebo prijateľnému Potvrdeniu objednávky. Pokiaľ nebudú prípadné práce naviac súčasťou štandardnej cenovej ponuky Zhotoviteľa, budú ocenené podľa cien obvyklých, pokiaľ nie je v zmluve alebo v týchto obchodných podmienkach uvedené inak. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi cenový súpis k písomnému odsúhlaseniu. Rovnako sa bude postupovať v prípade obmedzenia alebo rozšírenia Diela bez vplyvu na jeho cenu.

 

VIII.         Zmluvné sankcie

 

 1. Zmluvné pokuty sú splatné do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti porušujúcej zmluvnej strany, a ktorá má za následok platenie zmluvnej pokuty alebo zákonného úroku z omeškania.
 2. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutej súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, a preto voči nemu nie je možné uplatniť žiadne sankcie. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k inej dohode, predlžuje sa termín vykonania Diela, ktorý je bližšie špecifikovaný v Potvrdení objednávky alebo v Zmluve, o dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorá je pre riadne dokončenie a odovzdanie Diela nevyhnutná.
 • V prípade nepredvídanej situácie, tzn. ak Zhotoviteľovi bránia v realizácii predmetu diela vážne technické problémy v dodávke Predmetu Diela Objednávateľovi načas, ako napr. (výpadok elektrickej energie, porucha montážneho motorového vozidla zhotoviteľa) nenesie Zhotoviteľ náklady plynúce z týchto zábran a Objednávateľ nemá nárok na zľavu. Zhotoviteľ má povinnosť o existencií ako aj skončení týchto prekážok bezodkladne informovať Objednávateľa. Doba zhotovenia predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu trvania týchto prekážok. V prípade ak doba trvania predmetných prekážok bude viac ako 45 kalendárnych dní, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Zhotoviteľ ďalej nie je v omeškaní s vykonávaním Diela či jeho postupnou realizáciou, ak jeho omeškania je spôsobené výlučne klimatickými podmienkam.

 

 

IX.              ZÁRUKA

 

 1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku, pričom záručná doba a podmienky uplatnenia záruky sa medzi Zmluvnými stranami riadia ustanoveniami Reklamačného poriadku, ak v Zmluve, resp. v záručnom liste neboli dojednané iné podmienky poskytnutia záruky.

 

 1. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi pri odovzdávaní Diela záručný list s vyznačením záručnej doby.

 

 • Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu v záručnej dobe v zmysle Reklamačného poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

 

 

X.  TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 

 1. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Objednávateľ berie na vedomie, keďže je Dielo zhotovované na mieru Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa až v tom prípade, keď nastane podstatného porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa podľa nasledujúceho bodu.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností z tejto Zmluvy bude považované najmä:
 • Zhotoviteľ sa ani raz nedostaví na montáž Diela a súčasne je v omeškaní o viac ako (90) pracovných dní so splnením Diela.
 • dlhšie ako desať (10) denné omeškanie Objednávateľa s úhradou zálohovej, čiastkovej či konečnej faktúry;
 • ak je pri vykonávaní Diela Zhotoviteľom zistená prekážka znemožňujúca vykonanie Diela dohodnutým spôsobom v prípade, ak sa nedokážu zmluvné strany dohodnúť o zmene Diela v primeranej lehote;
 • ak Objednávateľ aj naďalej trvá na nesprávnom pokyne či nesprávnom použití danej veci.

 

 • Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, že Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo ak proti Objednávateľovi začalo konkurzné konanie.

 

 1. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej zmluvnej strany alebo popiera jeho existenciu, je povinná jej svoje písomné oznámenie odoslať najneskôr do desiatich (10) dní po prijatí oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí, má sa za to, že s dôvodom odstúpenia od Zmluvy súhlasí.

 

 1. Ak oprávnená zmluvná strana stanoví pre dodatočné plnenie lehotu (čo u podstatného porušenia zmluvy urobiť nemusí), vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy až po jej uplynutí.

 

 1. Doručením odstúpenia od zmluvy Zmluva zaniká. Zanikajú tak všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvných pokút a ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

 

XI.              ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, a ďalej zodpovedá za vady Diela zistené v záručnej dobe, ak bola dohodnutá.

 

 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za také chyby Diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, ktoré mu boli odovzdané na spracovanie Objednávateľom, a to v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne upozornil a Objednávateľ na ich použití trval.
 2. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal Objednávateľ, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.

 

 • Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou alebo vyššou mocou.

 

 • Objednávateľ je povinný vady reklamovať u Zhotoviteľa spôsobom ustanoveným v Reklamačnom poriadku Zhotoviteľa, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý prípadne upravuje ďalšie, v Zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach neupravené skutočnosti.

 

XII.           ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 

 1. Až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny za Dielo zostáva zhotovené Dielo vo vlastníctve Zhotoviteľa.

 

 1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele alebo jeho zničeniu až do jeho odovzdania Objednávateľovi. Svojej zodpovednosti sa však zbaví, ak preukáže, že by ku škode došlo aj inak, napr. v dôsledku pôsobenia vyššej moci.

 

 • Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa okamihom vykonania Diela, tj. jeho dokončením a odovzdaním Zhotoviteľom Objednávateľovi.

 

 1. Prechod nebezpečenstva škody alebo zničenia Diela na Objednávateľa môže nastať aj v prípade, keď Objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne dokončené Dielo prevziať.

 

 1. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti na strane Zhotoviteľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, ku ktorej bol Objednávateľ povinný podľa zákonných ustanovení Zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. V prípade vzniku ujmy Objednávateľa na základe zavinenia Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ za akúkoľvek ujmu len do výšky ceny Diela bez DPH.

 

XIII.        ĎALŠIE DOJEDNANIA, VYŠŠIA MOC

 

 1. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ prezentoval fotografie Diela na svojich webových stránkach a na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook alebo Instagram.

 

 1. Pokiaľ je ktorákoľvek zmluvná strana Zmluvy zbavená možnosti plniť alebo je v omeškaní s plnením akýchkoľvek svojich povinností podľa zmluvy (vrátane najmä povinnosti začať, pokračovať a dokončiť vykonávanie Diela) v dôsledku udalosti vyššej moci, potom takúto skutočnosť písomne oznámi druhej zmluvnej strane ihneď, ako náhle je to možné, s podrobným popisom podstaty a so všetkými relevantnými záležitosťami súvisiacimi s touto udalosťou vyššej moci (spoločne s takými dôkazmi o takejto udalosti vyššej moci, ktoré je odôvodnené podať) aj s uvedením obdobia, po ktoré možno odôvodnene očakávať trvanie zbavenia možnosti plniť alebo trvanie možnosti omeškania. Postihnutá zmluvná strana vyvinie maximálne úsilie na odstránenie či prekonanie takejto udalosti vyššej moci čo najskôr je to možné. Ak strana v plnom rozsahu a nepretržite dodržiavala svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku Zmluvy, potom bude odbremenená z plnenia svojich príslušných nesplnených povinností podľa Zmluvy od dňa takéhoto oznámenia do doby, kedy takáto udalosť vyššej moci prestane existovať.

 

 • Za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

 

XIV.         OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Osobné údaje Inzerenta sú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Inzerent prehlasuje, že sa oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov uverejnenými v sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke www.ns-pro-sk.

 

XV.            DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

 

 1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov Objednávateľa a Zhotoviteľa musí byť doručené jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb formou doporučeného listu;
 • prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickej adrese vyplývajúcej zo vzájomnej komunikácie medzi zmluvnými stranami.
 1. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

 

XVI.         ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia Zmluvy úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak by v Zmluve niektoré ustanovenia chýbali, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú strany také platné ustanovenie, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy ukáže byť zdanlivým, posúdi sa vplyv tejto vady na ostatné ustanovenia Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany súhlasia, že v takom prípade začne bezodkladne rokovanie s cieľom zmeniť takéto ustanovenie tak, aby sa stalo platným, zákonným a vykonateľným a zároveň v najvyššej možnej miere zachovávalo pôvodný zámer zmluvných strán ohľadne ustanovenia upravujúceho danú otázku.
 2. Všetky spory medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce zo Zmluvy alebo dohodnutého Potvrdenia objednávky uzatvoreného podľa týchto obchodných podmienok budú najskôr riešené cestou zmieru.
 • Zmluvy či odsúhlasené Potvrdenie objednávky uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok alebo Zmluvy či odsúhlasené Potvrdenie objednávky odkazujúce na tieto obchodné podmienky sa riadia výhradne právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/ 2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
 1. Spory medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktoré vzniknú na základe týchto obchodných podmienok, jednotlivých zmlúv a Potvrdenia objednávok alebo v súvislosti s nimi, budú rozhodované vecne príslušným súdom.
 2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť Objednávateľa v celom rozsahu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené aj na internetovej stránke Zhotoviteľa www.ns-pro.sk. Uzatvorením zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom, Objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil v celom rozsahu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s tým, aby sa záväzkový vzťah založený medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom riadil podmienkami Zmluvy či Potvrdením objednávky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení neskorších predpisov, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spôsob a podmienky, ktorými sa možno obrátiť so sťažnosťou na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako orgán dohľadu sú vedené na internetových stránkach www.soi.sk.
 • V prípade omeškania Objednávateľa s platbou je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa náklady spojené s vymáhaním dlžnej čiastky.
 • Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonávať jednostranné zmeny týchto obchodných podmienok. Zmenou týchto obchodných podmienok nie je dotknutý záväzkový vzťah, ktorý vznikol v čase platnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok. Aktuálna verzia obchodných podmienok Zhotoviteľa je zverejnená a sprístupnená na internetových stránkach Zhotoviteľa.
 1. Tieto podmienky inzercie nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.