ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

 

Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ NS-PRO s.r.o. so sídlom Vrádište 277,
908 49 Vrádište
, IČO: 52710963, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 45576/T (ďalej len
ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa.
 

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 • ·       Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie
  osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako
  Vaše osobné údaje používame.
 • ·       Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú
  nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme
  tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • ·       Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o
  vymazanie Vašich osobných údajov.
 • ·       Odvolať súhlas – v
  prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte
  právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
  zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás
  spracúvali.
 • ·       Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste
  oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • ·       Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo
  požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu
  stranu podľa Vášho výberu
 • ·       Právo namietať
  – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na
  našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • ·       Právo podať návrh na začatie konania
  o ochrane osobných údajov
  – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo
  nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
  osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste
ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie
osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie
zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo
podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa:
Vrádište 277, 908 49 Vrádište alebo na e-mail: info@ns-pro.sk.
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín
alebo medzinárodným organizáciám.   

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich
s posúdením Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom
kontaktného formulára umiestneného na našej webovej stránke. Právnym
základom spracúvania
Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe
vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu:
meno, e-mail, tel. číslo, miesto montáže, predmet správy, prípadne iné osobné
údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára. Po doručení Vášho dopytu,
ktorý ste realizovali prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše osobné
údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia  mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcami osobných
údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi,
subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe
zákonnej povinnosti.


Cenové ponuky

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vyhotovenia cenovej ponuky na základe
Vašej žiadosti, ktorú ste realizovali elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1
písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na
základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme
spracúvať v rozsahu: meno, e-mail, tel. číslo, miesto montáže, predmet
správy. Po doručení Vášho dopytu, ktorý ste realizovali prostredníctvom
kontaktného formulára, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní
od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcami
osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu
k prevádzkovateľovi, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

 

Zmluvné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich
zo zmlúv/objednávok ako aj správy zmluvných vzťahov, ktorých ste
účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl.
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, čo znamená že Vaše osobné údaje budeme
spracúvať na základe plnenia zmluvy/objednávky, ktorej zmluvnou stranou ste vy
ako dotknutá osoba. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu:
identifikačné údaje, adresné a kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko,
tel. číslo, adresa, resp. miesto montáže, email, prípadne iné údaje nevyhnutné
pre plnenie účelu zmluvy/objednávky v súlade so zásadou minimalizácie).
Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia
zmluvného vzťahu. 

 

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti
daní, účtovníctva a v oblasti reklamácií. Právnym základom
spracúvania
Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia
našich zákonných povinností. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné
údaje za účelom plnenia našich zákonných povinností v oblasti daní,
účtovníctva a reklamácií, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, číslo bankového účtu, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na
vybavenie agendy súvisiacej s reklamáciou v súlade so zásadou
minimalizácie ( najmä Váš e-mail). V prípade plnenia daňových a účtovných povinností
budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od splnenia zákonnej
povinnosti. V prípade plnenia našich povinností súvisiacich
s reklamáciou budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 1 roka od
vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou. 

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, uplatňovania
právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok a za účelom
zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Právnym základom
spracúvania
osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo
znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených
záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, uplatňovanie
právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv/objednávok a zabezpečenie
evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona. Pred začiatkom
spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených
záujmoch sme vykonali tzv.
porovnávacie testy, v ktorých
sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj
aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. V prípade,
ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov,
budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko,
tel. číslo, e-mail, resp. osobné údaje uvedené v zmluvách/objednávkach
v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať
Vaše osobné údaje za účelom vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné
údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo.
V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania
evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať
v rozsahu: osobných údajov
uvedených v podnete. V prípade vykonávania internej evidencie budeme
Vaše osobné údaje spracúvať
po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade
uplatňovania právnych nárokov budeme Vaše osobné údaje spracúvať
po
dobu
3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania evidencie
uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné
údaje
po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp.
došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.  

 

Príjemcovia

Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť osobné údaje zo zákona.    

 

Informácie o spracúvaní cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely
štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google,
prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť
ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google
sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.
Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

 Čo sú cookies?

Cookies súmalé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri
prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú
používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý
čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri
opakovanej návšteve webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať.
Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a
prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové
stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

 Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies –nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol
využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad
nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – priprezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických
nástrojov (Google Analytics, Hotjar a iné), kde sa zbierajú informácie o tom,
ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval
na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou
ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané
údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej
stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej
stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies –pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto
cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať
pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah
užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa
návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú
použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies –zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a
ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania
reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné
cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google
AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a
klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných
cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných
reklám.

Je používanie cookies bezpečné?

Súborycookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní platnej
legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup
jedine prevádzkovateľ webovej stránky (spoločnosť NS-PRO), klient a
poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej
stránky. Pri výrobe a správe webovej stránky sú používané výhradne také
nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných
údajov v zmysle platnej legislatívy.

Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom
internetovom prehliadači. Bližšie informácie a návody k tomu, ako je možné
vypnúť či vymazať cookies sa dočítate priamo na webovej stránke či v
dokumentácii vami používaného internetového prehliadača.


Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď budú
cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté!